نحوه ی ارزیابی زبان آموزان در موسسه زبان MIE

نحوه ی ارزیابی زبان آموزان در موسسه زبان MIE

یکی از مواردی که همواره برای یک سیستم آموزشی مناسب مدنظر است نحوه ی ارزیابی دانشجویان آن می باشد. چرا که دانشجو می بایست مطابق با توانایی هایی مورد نیاز به سطوح بالاتر رفته و یادگیری خود را ادامه دهد. این بدین معناست که ارزیابی می بایستی استاندارد باشد نه آنقدر مشکل که فراتر از سطح دانش دانشجو باشد یا نه آنقدر ساده که باعث بروز پیشرفتی در او ایجاد نکند. این امر در تمامی مراکز آموزشی دانشگاهی و خصوصا در مورد آموزش زبان انگلیسی صادق است .

ادامه مطلب