نتایجی که دانشجویان MIE تاکنون بدست آورده اند

نتایجی که دانشجویان MIE تاکنون بدست آورده اند

امری که امروزه برای بسیاری از زبان آموزان ارزش و اهمیت بسیار بالایی دارد قطعیت در کسب نتیجه ی دلخواه شان می باشد آن هم نه در بازه ی زمانی طولانی مدت بلکه در دوره ای کوتاه مدت. ولیکن متاسفانه بسیاری از آموزشگاه های زبان انگلیسی بر روی روش هایی کار می کنند که ذاتا فاقد این کیفیت هستند که دانش آموزان را قادر سازند تا در بازه ی زمانی کوتاه مدت آن ها را به نتیجه ی دلخواه خود برسانند. بسیاری از موسسات بر طبل خالی تبلیغات می کوبند ولیکن هیچ گاه مدارکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نمی کنند.

ادامه مطلب