MIE بر لیستنینگ و تکنیک های آن همراه با لهجه به صورت ویژه کار می کند

MIE بر لیستنینگ و تکنیک های آن همراه با لهجه به صورت ویژه کار می کند

اولین و پایه ای ترین ورودی های زبانی برای یادگیری زبان مادری در هر فردی از طریق گوش وی فراهم می شوند و این بدان معنی است که کودکان بر اولین مهارت زبانی که مسلط می شوند مهارت شنیداری است. یادگیری یک زبان خارجی علی الخصوص زبان انگلیسی نیز چندان متفاوت از پروسه ی یادگیری زبان مادری نیست بدان معنی که مهارت شنیداری یا Listening مهم ترین و پایه ای ترین مهارت در فرآیند یادگیری زبان می باشد که متاسفانه به دلیل دشواری کار بر روی این مهارت بسیاری از روش های آموزشی که امروزه در کشور ما رایج هستند.

ادامه مطلب