روش های کاهش استرس برای آزمون IELTS

روش های کاهش استرس برای آزمون IELTS شکی نیست که یکی از بزرگترین چالش های زبان آموزان در جلسه آزمون استرس است و فردی که دچار استرس آزمون گردیده پیش از آن که در برابر سوالات آزمون IELTS مغلوب شود در درون خود مغلوب گشته است. از جمله پیامدهایی که می توانند زاییده استرس باشند…