روش استفاده از Short story و تاثیر آن بر Listening

روش استفاده از Short story و تاثیر آن بر Listening

بسیاری از افراد بنابر نیازهای متفاوت خود در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستند ولیکن روش هایی که امروزه در اکثر موسسات زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند فاقد کیفیت لازم برای تقویت همه جانبه زبان انگلیسی زبان آموزان می باشد. متاسفانه بسیاری از آموزشگاه های کشور یا تاکید بیش از حد بر اسپیکینگ (Speaking) دارند و یا توجه نامناسبی بر گرامر (Grammar) و گسترش دایره لغات (Vocabulary) – آن هم بهصورت غیر کاربردی- مبذول می دارند و در نتیجه از پایه ای ترین مهارت در یادگیری زبان غافل می شوند.

ادامه مطلب