روشهایی آسان جهت افزایش دامنه لغات و یادگیری آنها

روشهایی آسان جهت افزایش دامنه لغات و یادگیری آنها هر چه بیشتر بخوانید، بیشتر بر دامنه لغت خود می افزایید. رمانها، مجله ها و روزنامه ها منابع بسیار خوبی برای شما هستند تا به این مهم دست یابید. همچنان که می خوانید سعی کنید ابتدا معانی لغات جدید را با توجه به متن حدس بزنید…