تکنیک فراگیری لغات انگلیسی در زمان کوتاه

تکنیک فراگیری لغات انگلیسی در زمان کوتاه متاسفانه سیستم نادرست آموزشی کشورمان همواره در تمامی زمینه ها گریبان گیر دانش آموزان و دانشجویان عزیز بوده است و این رویه ی ناصحیح روش های نادرست آموزشی را در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی – علی الخصوص فراگیری لغات انگلیسی- در ذهن زبان آموزان تثبیت نموده است.