تضمین موسسه MIEبرای زبان اموزان

تضمین موسسه MIEبرای زبان اموزان

در دوره های فوق فشرده ای که در این مؤسسه برای زبان آموزان هم به صورت ترمیک و هم به صورت خصوصی طراحی شده است تضمین وجود دارد. تجربیات کسب شده در طی این سال ها و استفاده از آنها در امر تدریس و طراحی دوره های آموزشی، تعیین سرفصل های آموزشی توسط کادری متخصص و همچنین استفاده از منابعی که در دانشگاه های میشیگان و کمبریج تدریس می شوند تا کنون کمک کرده اند تا در این سال ها به نتیجه مطلوبی دست یابیم و بتوانیم رسیدن به هدف مطلوب را تضمن نماییم.

ادامه مطلب