تاثیر یادگیری زبان انگلیسی بر موفقیت های تحصیلی

تاثیر یادگیری زبان انگلیسی بر موفقیت های تحصیلی برای درک و انتقال مفاهیم حاصله از تفکر های علمی در سراسر جهان همواره رسیدن به یک زبان مشترک اولویت بوده است.زبانی که در آن افراد به وحدت کلمه برسند و بتوانند بهتر با یکدیگر تعامل داشته باشند.