بررسی نیازهای زبان آموزان

بررسی نیازهای زبان آموزان

از جمله نیازهایی که بسیاری از افراد در دنیای امروزی با آن ها مواجه می باشند توانایی استفاده از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی است که می تواند به عنوان یک میانجی در میان اقوام و ملیت های متفاوت نقش آفرینی می نماید و لذا در راستای پیشبرد امور تجاری و علمی شدیدا مورد استفاده قرار می گیرد و فلذا یادگیری زبان انگلیسی تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه هایی شده است که بسیاری از افرادی که به دنبال پیشرفت می باشند آن را دنبال می نمایند.

ادامه مطلب