موفقیت کارآموزان

Welcome to your موفقیت کارآموزان

نام شما و لیدر شما

1) هر انسان چند بعد دارد نام برده و بفرمایید چگونه می توان به رشد این ابعاد کمک کرد؟


2)داستان کلونل ساندرز را تعریف کنید و نکته آموزشی آن را بیان نمایید.


3)از داستان بچه های مزاحم در در ایستگاه قطار چه درسی می گیریم؟


4)عامل بودن را تعریف کنید و یک مثال بزنید.


5) داستان رستورانی که خیلی معروف بود ولی بعد از مدتی شکست خورد و منحل شد را تحلیل کنید و نتیجه به دست آمده را توضیح دهید.


6)بانک عاطفی چیست؟ تاثیر بانک عاطفی را در نوع رفتار و زندگی انسان با ذکر مثال توضیح دهید .


7)امور مهم فوری و غیر فوری را با مثال توضیح دهید.


8)تغییرات بنیادی از چه طریق حاصل می گردد؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.


9)اثر موجی را توضیح دهید و بفرمایید ارتقاء زندگی در نتیجه چه چیزی حاصل می گردد؟


10)فرق افراد موفق و با افراد غیر موفق چیست؟ و توضیح دهید انسان های موفق چگونه هستند؟.


11)شانس شامل چند بخش می شود و چگونه است؟


12)برای رسیدن به هدف چه چیزی رو باید مشخص کنید آن را کامل با ذکر یک مثال توضیح دهید؟


13)تاثیر عادت ها را در اثر مرکب با ذکر یک مثال توضیح دهید.


14)تکانش رو توضیح دهید و بفرمایید برای ایجاد تکانش بزرگ  باید چه اقداماتی را به کار گرفت ؟

اثر و میلیونر

Welcome to your اثر و میلیونر

نام

1)  موفقیت چیست و برای رسیدن به موفقیت باید چه اقداماتی انجام داد؟


2)فرق بین میل و آرزو با خواستن چیست با ذکر یک مثال توضیح دهید.


3) ذهن نیمه هوشیار چیست؟ تاثیر ذهن نیمه هوشیار را در رسیدن به موفقیت توضیح دهید و بفرمایید ذهن نیمه هوشیارچگونه عمل می کند و به چه چیز تشبیه گردیده است؟.


4)تکانش رو توضیح دهید و بفرمایید برای ایجاد تکانش بزرگ  باید چه اقداماتی را به کار گرفت ؟


5) تأثیراتی که بر روی روند حرکت ما اثر می گذارند را نام برده و بفرمایید چگونه این تاثیرات را مدیریت کنیم ؟


6) تاثیر عادت ها را در اثر مرکب با ذکر یک مثال توضیح دهید.


7) برای رسیدن به هدف چه چیزی رو باید مشخص کنید آن را کامل با ذکر یک مثال توضیح دهید؟؟


8) موانع ذهنی و باورهای محدودکننده چه چیزهایی هستند توضیح چگونه عمل می کنند و برای رهایی از آنها باید چه کاری انجام داد با ذکر مثال توضیح دهید؟


9) شم و حس ششم چگونه عمل می کند و برای رسیدن به موفقیت چگونه می توانیم از آن استفاده و آن را تقویت کنیم؟


10) ثروت بکر چیست و برای تولید ثروت و برداشت آنچه می خواهید چه کارهایی باید انجام شود؟


11)تعیین هدف بایستی چگونه باشد و برای دست یابی به هدف بایستی چه کاری انجام داد؟

test

Welcome to your test

نام

سوال اول: حروف الفبا چند حرف دارد؟

امتحان کارآموزان

Welcome to your امتحان کارآموزان

نام شما
لیدر شما

به نام خدا


دقت بفرمایید مدت امتحان ۳۰ دقیقه است و از ۱۱ سوال طرح شده شما باید فقط به ۱۰ سوال پاسخ بدهید.


سوال اول: Donation یا اهدا چیست و آثار آن در اخذ اقامت یا تابعیت را توضیح دهید.

سوال دوم: فرق اقامت و تابعیت چیست؟

سوال سوم: منظور از استانداردهای سرمایه گذاری چیست؟

سوال چهارم: اخذ پاسپورت قبرس از چه طرقی صورت میگیرد؟ شرایط آن را کامل توضیح دهید.

سوال پنجم: آیا تحصیل در کانادا موجب اخذ اقامت بلند مدت این کشور میشود؟ شرایط آن را کامل توضیح دهید.

سوال ششم: پناهجو کیست و چه حقوقی دارد؟ همچنین قانون دوبلین را توضیح دهید.

سوال هفتم: بحث بی تابعیتی و بحث تابعیت مضاعف را با ذکر مثال توضیح دهید و همچنین توضیح دهید فرزندی که از پدر خارجی و مادر ایرانیست چه تابعیتی میگیرد؟

سوال هشتم: داستان شخصی که با فرزندانش در ایستگاه قطار بودند یا تشریح بفرمایید و توضیح کامل دهید پیام این داستان چیست و چه درسی میتوان از آن گرفت؟

سوال نهم: شرایط خودحمایتی اسپانیا را توضیح دهید و ۶ طریق اصلی مهاجرت را نام ببرید.

سوال دهم: تفاوت ویزای objective و subjective چیست؟ با ذکر مثال کشور توضیح دهید و مقایسه کنید.

سوال یازدهم: ویزای multiple کانادا (توریستی) را توضیح دهید و تشریح نمایید در چه حالاتی شانس و احتمال اخذ این ویزا بالا یا پایین می رود؟

ُThe comound effect

Welcome to your The comound effect

نام
دفتر محل فعالیت

مدت امتحان ۲۰ دقیقه.


تغییرات بنیادی از چه طریقی حاصل میگردند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

اثر موجی را توضیح دهید و بفرمایید ارتقا زندگی در نتیجه چه چیزی حاصل میشود؟

طرز فکر ماکرویوی را توضیح دهید و بفرمایید آیا صحیح است که طرز فکر ماکرویوی داشته باشیم؟

فرق افراد موفق با افراد غیر موفق چیست؟ و توضیح دهید انسان های موفق چگونه هستند؟

شانس شامل چند بخش میشود و چگونه است؟

برای رسیدن به هدف چه چیزی را باید مشخص کنید؟ با ذکر یک مثال آن را توضیح دهید.

تاثیر عادت ها در اثر مرکب را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

از کجا بفهمیم انتخاب ما٬ ما را در مسیر درستی قرار داده است؟

Term 3 fin v1

Welcome to your Term 3 fin v1

Username
Email
Cellphone

1- Translate the sentences to English: (30 points)

  1. دو تا از دانش آموزان موفق دیگر دارند یک مکالمه را تمرین می کنند.  1. سنگینترین میز طبقه بالا بلندترینشان است.  1. قبل از اینکه به دنیا بیایم تعداد زیادی ساختمان ساخته شده بود که بیشترشان الان بی استفاده هستند.  1. مهمانی که تعداد زیادی از دوستان من به آن دعوت شده بودند روز جمعه برگزار شد.  1. چند سیب توسط چند دانش آموز در حال خورده شدن هستند. بقیه دارند چی میخورند؟3- New Words: (10 points)

 
1.    Descendant:


2.    Exultant:


3.    Impetuous:


4.    Amiable:


5.    Devious:6.    Delusion:


7.    Complacent:


8.    Apparatus:


9.    Hit the ceiling:


10.Roam:

5- Write the correct word for the definitions below: (10 points) 1. Using money carefully and wisely: T………….

 2. 2. Not affected by something, or not having to do it or pay it: E…………..

 3. 3. Something you do to prevent something dangerous or unpleasant from happening: P…………..

 4. 4. To talk about something you enjoy or admire in an excited way: R……………

 5. Clearly refusing to do what someone tells you to do: D…………..

 6. Relating to a god or religion: S……………..

 7. Having qualities considered to be typical of men or of what men do: M……………

 8. All thumbs: C……………..

 9. A very strong belief or opinion: E…………..

 10. An event or situation that might happen in the future, especially one that could cause problems: C………………

6- Speaking:


Please answer the questions below ( Please write your answer the boxes below) (6 points)


1-

Describe an important choice you had to make in your life


2-


Describe a job that you like to do in the future
3-


Describe the member of your family who is the most successful
7- Please send us a recording of you reading pages 123, 56 drill D and 59 drill D on telegram for us. (9 points)


Describe an idea you had for improving something at work or college.
You should say:


When and where you had your idea What your idea was
Who you told about your idea


And explain why you thought your idea would make an improvement.


 Describe an open-air or street Market which you enjoyed visiting. You should say:


Where the market is What the market sells How big the market is


And explain why you enjoyed visiting This market.


 8-Please write the short story and movie listening answers in the box below:

Term 3 mid v1

Welcome to your Term 3 mid v1

Username
Email
Cellphone

1- Translate the sentences to English: (30 points)

  1. دو تا از دانش آموزان موفق دیگر دارند یک مکالمه را تمرین می کنند.  1. سنگینترین میز طبقه بالا بلندترینشان است.  1. قبل از اینکه به دنیا بیایم تعداد زیادی ساختمان ساخته شده بود که بیشترشان الان بی استفاده هستند.  1. مهمانی که تعداد زیادی از دوستان من به آن دعوت شده بودند روز جمعه برگزار شد.  1. چند سیب توسط چند دانش آموز در حال خورده شدن هستند. بقیه دارند چی میخورند؟2- Answer the following questions in English (11 points)


(I) What is the difference between He is selfish and He is being selfish?


 


 


(II) Explain the usage of "to whom" and make an example.

3- New Words: (10 points)

 
1.    Descendant:


2.    Exultant:


3.    Impetuous:


4.    Amiable:


5.    Devious:6.    Delusion:


7.    Complacent:


8.    Apparatus:


9.    Hit the ceiling:


10.Roam:

5- Write the correct word for the definitions below: (10 points) 1. Using money carefully and wisely: T………….

 2. 2. Not affected by something, or not having to do it or pay it: E…………..

 3. 3. Something you do to prevent something dangerous or unpleasant from happening: P…………..

 4. 4. To talk about something you enjoy or admire in an excited way: R……………

 5. Clearly refusing to do what someone tells you to do: D…………..

 6. Relating to a god or religion: S……………..

 7. Having qualities considered to be typical of men or of what men do: M……………

 8. All thumbs: C……………..

 9. A very strong belief or opinion: E…………..

 10. An event or situation that might happen in the future, especially one that could cause problems: C………………

6- Speaking:


Please answer the questions below ( Please write your answer the boxes below) (6 points)


1-

Describe an important choice you had to make in your life


2-


Describe a job that you like to do in the future
3-


Describe the member of your family who is the most successful
7- Please send us a recording of you reading pages 123, 56 drill D and 59 drill D on telegram for us. (9 points)


Describe an idea you had for improving something at work or college.
You should say:


When and where you had your idea What your idea was
Who you told about your idea


And explain why you thought your idea would make an improvement.


 Describe an open-air or street Market which you enjoyed visiting. You should say:


Where the market is What the market sells How big the market is


And explain why you enjoyed visiting This market.


 8-Please write the short story and movie listening answers in the box below:

Term 2 fin v1

Welcome to your Term 2 fin v1

Username
Email
Cellphone

1- Translate the sentences to English: (30 points)
1.پل اخیرا دبیرستان را تمام کرده بنابراین باید ۱۸ سالش باشد.

2.دانش آموزان صدای چه کسی را شنیدند؟

3.جان الان در مکزیک است. او هفته پیش کجا بود؟

4.ما الان منتظر چه چیزی هستیم؟

5.هلن اجازه ندارد امشب به خانه مری برود.

 Translate the sentence into English and make every possible Wh-question and provide short answer for them:


مردم نباید کاغذ را در پیاده رو پرت کنند.

2- Answer the following questions in English (11 points)


(I) What is the difference between gone to and been to in the sentences below?


He has gone to Italy.


He has been to Italy.


 

(II) Explain the usage of "past perfect continuous" and make an example.

3- New Words: (10 points)


 

1.Vanish:


 

2.Envy:


 

3.Subsequently:


 

4.Derive:


 

5.Declare:


 

6.Suffer:


 

7.Revenue:


 

8.Nightmare:


 

9.Gratify:


 

10.Rome wasn't built in a day:


 

5- Write the correct word for the definitions below: (10 points)


 

1.To attack someone and rob them in a public place:


 

2.Hot under the collar:


 

3.To allow something to happen, especially by an official decision, rule, or law:


 

4.A small object that produces a high whistling sound when you blow into it:


 

5.To feel sorry about something you have done and wish you had not done it:


 

6.A piece of equipment that makes very loud warning sounds, used on police cars, fire engines etc.:


 

7.To arrange for a place in a hotel, restaurant, plane etc. To be kept for you to use at a particular time in future:


 

8.Written or printed clearly enough for you to read:


 

9.To improve something:


 

10. Well known for being bad or evil


 

6- Speaking:


 

Please answer the questions below like the booklet (4 points)


 

1- Do you find it easy to keep in contact with friends? why or why not?


 

2- Whom do you get along better with, your mother or your father?


 

Answer the question below with your own information: (2 points)


 

3- How does you father look like

7- Please send us a recording of you reading pages 133 exercise 1-1, page 95 exercise 4, page 95 exercise 3 on telegram for us. (9 points)


 


 

8- Please send a recording of "the monkey's paw" in two minutes to the teacher. (12 points)


 


 

9- Please write the last sentences you hear in the short story listening exam. (12 points)


 

Term 2 mid v1

Welcome to your Term 2 mid v1

Username
Email
Cellphone

1- Translate the sentences to English: (30 points)


1.هیچ کس کلاهی را که تو الان پوشیده ای دوست ندارد.

2.عموی سارا قصد دارد تعداد کمی قالب صابون بخرد.

3.آیا دانش اموزان زیادی مریض بودند؟ نه دانش اموزان زیادی مریض نبودند.

4.من جمعه گذشته مقداری پول خرج کردم. اما از ان موقع تا حالا هیچ پولی خرج نکردهام.

5.جان همه سوال ها را به دقت جواب داد چون خیلی درس خوانده بود..
6.دیروز قبل از اینکه اتو بوس بیاید من 20 دقیقه در ایستگاه منتظر بودم.

2- (I) Explain the usage of "Present perfect continuous" and make an example and explain it: (11 points)


 

(II) Explain the usage of "any" in this positive sentence: " You can take any Buses. They all go to the center. "

3- New Words: (10 points)


1.Steward:


2.Garlic:


3.Morsel:


4.Appetite:


5.Slender:


6.Brunnete:


7.Smell a rat:


8.Requirement:


9.Suburb:


10.For the birds:


5- Write the correct word for the definitions below: (10 points)


1.A job that needs a high level of education and training:


2.an organization or institution, especially a business, shop etc.:


3.To take someone else’s child into your family for a period of time but without becoming their legal parent:


4.The long thin part of a plant, from which leaves, flowers, or fruit grow:


5.If you fuel a vehicle or if it fuels up, fuel is put into it:


6.Someone whose job is to check that people have not parked their cars illegally:


7.Animals and plants growing in natural conditions:


8.The time when something or someone is best, greatest, highest, most successful etc.:


9.To make someone feel slightly angry and unhappy about something:


10. A sudden strong feeling of fear or nervousness


 

6- Please send us a recording of you reading pages 59 exercise 1, page 53 exercise 2, page 46 exercise 2 on telegram for us. (9 points)


 

Term 1 fin v1

Welcome to your Term 1 fin v1

Username
Email
Cellphone

1- Make the sentences negative and use subjective pronouns in your sentence: (8 points)


 

 1) the police are talking to the people in the street.


 

 2) The class is going to have an exam next week.


 

 3) My daughter grew up in the United States. 4) The knife was on the shelf.

2- Change the sentences below into questions and use subjective pronouns in them: (8 points)


 

1) Mrs. Smith's son is having dinner now.


 

2) The books fell on the floor yesterday.


 

3) the weather was cold.4) John and you are going to be busy on Friday.

3- Explain the difference between "He is selfish" and "He is being selfish": (11 points)


 

Explain the usage of "will" in the four different situations.

4 - New words: (20 points)


 

     1- Spell


 

     2- Refuse


 

     3- Gym


 

     4- Gas station


 

     5- Enormous


 

     6- Definitely


 

     7- Huge


 

     8- Remedy


 

     9- Forecast


 

     10- Surf


 

     11- To leave, especially when you are starting a journey


 

     12- The large window at the front of the car, bus etc...


 

     13- A vegetable with long pale green stems that you can eat cooked or uncooked


 

     14- Tidy and carefully arranged


 

     15- Very bad or of a bad quality


 

     16- The final result of a meeting, discussion, war etc


 

     17- Very happy or likely to make people very happy


 

     18- The way you feel at a particular time


 

     19-To become less or go down to a lower level, or to make something do this


 

     20- A copy of a valuable object, painting etc that is intended to deceive people


 


 

5- Translate the sentences below (8 points)

ما سه بار در هفته نقاشی می کشیم.

ممکن است از شما خواهش کنم با مداد بنویسید.

باب داشت تلویزیون تماشا می کرد که تلفن زنگ زد.

آنها فنجان های قهوه هستند.

6- complete the conversations. you answers must be complete sentences. (10 points)


 

     1) a: When is your birthday?


 

         b: ......................................


 

         a: what are you going to do then?         b: ......................................


 

         a: Are you going to order a cake?


 

         b: ...................................


 

         a: ....................................         b: Yes, I'd be glad to.


12- Short story listening: (15 points)


 

please write the last sentence of each listening file in telegram channel here:

13- Please send us a recording of you reading pages 99 Drill G, 87, 68 on telegram for us. (10 points)


 

14- Please send us a recoding of you giving a summary of the second part of Pele in 2 minutes. (10 points)