ازمون تافل

ازمون تافل

Test of English as a Foreign Language (TOEFL – internet based test)

آزمون تافل آزمون استانداردی است که دانش زبانی افرادی را که بومی نیستند برای ورود به دانشگاه های آمریکا ارزیابی می کند و توسط نهاد های آموزشی معتبر و جامعه آکادمیک کشور آمریکا پذیرفته شده است. ازمون تافل در دو نوع اینترنتی و کاغذی برگزار می شود که در ذیل به توضیح تافل اینرنتی می پردازیم:

ادامه مطلب