تدريس خصوصي زبان فرانسه در MIE

از آنجا كه شرايط و اهداف يادگيري زبان با توجه به چگونگي زندگي و موقعيت شغلي براي افراد گوناگون، متفاوت است؛ و همچنين بنا به نياز آموزشي زبان آموزان گرامي، موسسه برگزيدگان ملك پور افتخار دارد با برگزاري كلاس هاي خصوصي گامي ديگر در جهت رفاه و ارتقاء سطح كمي و كيفي دانش زباني علاقمندان به يادگيري زبان فرانسه بردارد. با توجه به روند ويژه و استفاده از شيوه هاي نوين در آموزش زبان (بخصوص فرانسوي) در MIE ، با بررسي نتايج جلسات تعيين سطح و با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص زبان فرانسه (از جمله دوري با كشور مادر و عدم آموزش آن در آموزش و پرورش) ميتوان كلاس هاي خصوصي زبان فرانسه را از نظر خصوصيات زبان آموز به سه دسته كلي تقسيم كرد:

1- دسته اول كلاس هايي  هستند كه زبان آموز از قبل آشنايي چنداني با زبان فرانسه نداشته و با شركت در كلاس به تعبير عموم از صفر آغاز به شناخت و يادگيري اين زبان مي‌كند. ناگفته پيداست كه در اينچنين مواردي دانشجو گام به گام و با آرامش خاطر از شيوه ها و روند هاي آموزش در موسسه برگزيدگان ملك پور آگاه ميشود. در اين شرايط يك زبان آموز علاقمند و ساعي با پيروي از اصول و انطباق خود با طرح درس از پيش طراحي شده، عمل به توصيه هاي اساتيد و صد البته تلاش، كوشش و  پشتكار مي تواند طي پنج ترم زبان فرانسه را در حد نياز روزمره بياموزد و خود را به سطح B2 برساند.

2- دسته دوم كلاس هايي را شامل ميشود كه در آن با زبان آموزاني روبرو هستيم كه پيش از اين در كلاس هاي ساير موسسات شركت كرده اند و يا به طرق مختلف با زبان فرانسه آشنايي دارند. در اين موارد همه چيز در درجه اول به جلسه تعيين سطح (نظر استاد مصاحبه كننده) و در درجه دوم به تصميمات خود دانشجو بستگي دارد. با توجه به دو عامل ياد شده كلاس هاي خصوصي دسته دوم، خود به دو دسته تقسيم ميشوند:

1.2- در اين مورد زبان آموز با مطالعه يكي از كتبي كه در MIE تدريس ميشود شروع به يادگيري زبان فرانسه كرده است و  در نتيجه ادامه آموزش وي با همان كتاب و اينبار با روش هاي ويژه و استفاده از مواد كمك آموزشي(بطور مفصل در مقالات ديگر به آن پرداخته ايم) پيگيري ميشود. شايان ذكر است كه در موارد مشابه كلاس از سطح مورد نظر استاد مصاحبه كننده كه همان توانش زباني بالفعل زبان آموز است آغاز ميشود و مدرك و يا ادعاي متقاضي ملاك نيست.

2.2- در اين مورد با دانشجويي مواجه هستيم كه دانش خود از زبان فرانسه را با استفاده از كتاب هاي قديمي تر مانند Café Creme آموخته و اكنون عزم خود را جهت ادامه يادگيري اين زبان شيوا جذب كرده است. در مواجهه با چنين موردي دو راه پيش رو داريم؛ راه اول كه توسط اساتيد اين مجموعه توصيه نميشود ولي بنا به ايجابات كلاس هاي خصوصي با آن روبرو ميشود ادامه آموزش همان متد قديمي و رساندن زبان آموز به سطح دلخواه وي است. در اين رويكرد گريز زدن به كتاب هاي ديگر نيز ضروريست ولي نتيجه نهايي دور از دسترس نخواهد بود و به شرط تلاش و علاقمندي زبان آموز، ميل به هدف كلاس طبق برنامه ميسر ميشود.

3- دسته سوم دانشجوياني هستند كه از دانش زباني به اندازه دلخواه خود بهره مند هستند و تنها براي آمادگي به منظور شركت در يكي از آزمون هاي زبان فرانسه به كلاس هاي تخصصي نيازمندند. در اين مورد نيز با بكارگيري كتاب ها و مواد كمك آموزشي و همچنين انجام آزمون هاي آزمايشي شبيه سازي شده، اساتيد تمام سعي خود را در طبق اخلاص قرار داده و شما علاقمندان گرامي را تا كسب نتيجه دلخواهتان راهنمايي و همراهي مي كنند.

برگ برنده MIE دقت در كيفيت برنامه ريزي آموزشي و استفاده از متدهاي روز دنيا و در اولويت قرار دادن نيازهاي آموزشي و رفاهي زبان آموزان گراميست.